Legoslakt

Våra priser grundar sig på att vi tar oss mer tid för varje enskilt djur i slaktprocessen från det att djuret levererats till oss.

Dessutom behandlar vi varje slaktkropp individuellt med avseende på köttets utseende, fetthalt samt pH-värde. Vi kan inte, vill inte och behöver inte konkurrera med de stora slakterierna.

Priser för legoslakt

Nöt (from 1/1 2021)

Slaktkostnad*12:-/kg
Detaljstyckning** inkl malning11:-/kg (uppdelad i max 4 delar, tillägg 2kr/kg vid 8 delar)
Vakuumpakatering***5:-/kg (uppdelad i max 4 delar, tillägg 2kr/kg vid 8 delar)
Märkning med etikett150:-/del

Kilopriserna baseras på slaktkroppsvikt.
* min 1800 kr
** På djur med högre fettklass än 3+ tillkommer arbetstid pga längre styckningstid och mer avfall.
*** Kostnaden för paketering av köttfärs beräknas i tid.

Lamm & får (from 1/1 2021)

Slaktkostnad430:-/lamm
Slaktkostnad480:-/får/bagge
Finstyckning lamm395:-/st
Vakuumpaketering200:-/st
Märkning med etikett125:-/st
Återtag skinn*125:-/st (inkl saltning samt leverans till Donnia.)

Kostnaden för finstyckning av får/bagge beräknas i tid.
* Återtagsskinn som av någon anledning går sönder under slakt eller ej går att bereda ersätts ej.

Gris (from 1/1 2021)

Slaktkostnad1250:-/st
Trikinprov150:-/st
Grovstyckning850:-/st
FinstyckningOffereras efter önskemål om styckning!

Observera följande:

Förorenade djur som kräver “sanitetsslakt” (enligt jordbruksverkets hänvisning av gödselförorenade slaktdjur) tas inte emot! Kostnader uppstådda iom detta beräknas djurägaren.

Vi vill inte slakta dräktiga djur och därför belastas dessa med dräktighetstillägg! Detta gäller ej vid nödslakt.